Kā sagatavot mašīnbūves un elektronikas iekārtu eksportam?

Kad mašīnbūves un elektronikas iekārtu, produktu ražotāji Latvijā ar savu tehnoloģiju ir eksportēt spējīgi, tad tiem jāspēj nodrošināt tehnisko atbilstību reglamentētajām tirgus prasībām.

Kā to izdarīt? Kas ir CE marķējums un vai ar to pietiks? Kā to sagatavot? Kas var to pieprasīt? Kad sākt domāt par sertificēšanu?

Šī raksta mērķis ir īsumā sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, iepazīstinot ar svarīgākajiem procesiem, iekārtu pielāgošanai eksporta tirgum.

Kas ir CE marķējums?

CE marķējums nav tikai uzlīme, ES dalībvalstīs un EEZ tas kalpo kā drošības garants, kas norāda atbilstību drošības prasībām un nodrošina produktu brīvu apriti ES.

CE marķējums ir obligāta prasība ES tirgū, kas tiek kontrolēta no tirgus uzraudzības institūcijām. Ar CE var marķēt iekārtas, kas atbilst minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām, ko nosaka konkrētam produktam piemērojamās direktīvas.

Minimālās drošības un veselības aizsardzības prasības nosaka piemērojamās ES direktīvas, kuru atbilstību var pierādīt ar direktīvas harmonizētajiem standartiem, taču standartu izmantošana nav obligāta atbilstības pierādīšanai. ES nosaka, ka produktu atbilstību var pierādīt ar tikpat labu vai pat labāku veidu, kāds ir norādīts harmonizētajos standartos.

CE marķējumu apliecina pavadošā dokumentācija, ar kuru tiek pierādīta produktu atbilstība. Bieži tas ir apjomīgs tehniskais fails par produkta uzbūvi, dažreiz testēšanas pārbaudes protokols, kuru sagatavojis ražotājs.

Sods par CE marķējuma neesamību un atbilstošu direktīvu neievērošanu robežojās no produkta ekspluatācijas aizlieguma un naudas soda, līdz brīvības atņemšanai.

Vai pietiks ar CE marķējumu?

Tas atkarīgs no izvēlētā tirgus. Eiropas tirgum pietiks, bet šeit svarīgi atcerēties, ka CE marķējums nav tikai uzlīme, jo juridiski produkta patērētājam jāpārliecinās vai jāpieprasa CE marķējuma atbilstības dokumenti, importējot produktu. Praksē tas tiek ievērots reti, taču ar pieaugošu tendenci, it īpaši publiskajā sektorā. Patērētājs nereti piesaista kādu paziņotās struktūras(notified body) instanci, kas uzrauga produkta atbilstību un var pieprasīt atbilstības deklarācijas konkrētām direktīvām vai harmonizētajiem standartiem. Tādējādi nodrošinoties pret potenciālajiem riskiem, izmantojot vietējiem drošības standartiem neatbilstošu tehnoloģiju.

Viskritiskākā situācija var veidoties gadījumos, kad iekārtas atbilstība tiek pieprasīta pēc kāda ar iekārtu saistīta negadījuma. Šādās situācijās tiesu vara pieprasīs tehniskos dokumentus, kas apliecinātu CE marķējuma patiesumu.

Vai ražotājs var CE marķējumu sagatavot pats?

Mašīnbūves un elektronisko iekārtu ražotāji, uz kuru produktu attiecināmas:

  • Mašīnas direktīvas (2006/42/ES)
  • Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas (2014/30/ES)
  • Zemsprieguma direktīvas (2014/35/ES)
  • Radio direktīvas (2014/53/ES)

var CE marķējumu iekārtai sagatavot paši, bet ar izņēmumiem, kas aprakstīti, katrā direktīvā atsevišķi, piemēram, Mašīnas Direktīvā šāds izņēmums ir iekārtu saraksts 4. pielikumā, kuru sertifikācijai jāpiesaista paziņotās struktūras.

Lai praktiski ieskicētu ceļu līdz CE marķējuma sagatavošanai, zemāk uzskaitīti nepieciešamie darbības soļi:

1.Solis. Identificēt uz produktu attiecināmas ES direktīvas, tās var būt Mašīnas (2006/42/EC), EMC (2014/30/ES), Zemsprieguma (2014/35/ES), Radio (2014/53/ES) u.c.

2.Solis. Identificēt uz produktu attiecināmos harmonizētos standartus. Harmonizētie standarti ir tehniskās specifikācijas, kas izstrādātas, lai ražotāji varētu ar savu tehnoloģiju ievērot attiecināmas direktīvas.

3.Solis. Veikt atbilstības novērtējumu savam produktam, sagatavojot atbilstības dokumentāciju katrai uz tehnoloģiju attiecināmajai direktīvai un harmonizētajam standartam. Iekļaujot – testa dokumentāciju, aprēķinus, riska analīzi, lai novērtētu potenciālos riskus un norādītu atbilstošas riska mazināšanas metodes.

4.Solis. Ar uzņēmuma autorizētas personas parakstu nodrošināt atbilstības  deklarāciju, norādot atbilstību direktīvām un harmonizētajiem standartiem.

5.Solis. Uz iekārtas norādīt CE marķējumu redzamā vietā, norādot ražotāja identitāti, ražotāja vai tā pārstāvju adresi.

Kad sākt domāt par sertificēšanu?

Īsā atbilde ir – jo ātrāk, jo labāk. Piemēram, ja iekārtas dizaina procesā nav sekots līdzi atbilstošajām direktīvām un piemērojamiem standartiem, tad ļoti liela iespēja, ka iekārta nav droša ekspluatācijai, tās pavadošā tehniska dokumentācija nepilnīga un ar iekārtu saistītie finansiālie aprēķini nekorekti. Līdz ar to iekārtu nevar marķēt ar “CE” marķējumu un Eiropas Savienības tirgum tā nav derīga. Labot iekārtu, kad tā jau ir eksportēta pēc patērētāju pieprasījuma ir relatīvi daudz dārgāk. Turklāt labojumi ne vienmēr iespējami, tā piemēram, pēc pieredzes varam atsaukt gadījumus, kad konkrētam elektronikas risinājumam EMC atbilstības novērtējums prasa 2 gadus, jo tā projektēšana nav veikta atbilstoši direktīvas prasībām.

Projektēšanas gaitā sekojot līdzi piemērojamiem standartiem, varēsiet būt drošs, ka iekārtu var droši marķēt ar “CE” marķējumu un, to eksportējot, neradīsies neparedzēti sarežģījumi. Kā arī klientiem būsiet uzticamāks partneris, ja pavadošā tehniskā dokumentācija tiek sagatavota atbilstoši direktīvu prasībām, kas ir augstas kvalitātes zīmogs.

Atkarībā no iekārtas komplicētības, ražotājam bez pieredzes šāds process var būt pārāk resursu ietilpīgs un sarežģīts. Darbs ar direktīvām un standartiem prasa noteiktu pieeju, kas ļauj ar plašo standartu klāstu strādāt efektīvi un vienlaikus ātri atpazīt iekārtas potenciālos riskus un plaši pārzināt tehnoloģiskos risinājumus, ar kuriem riskus samazināt.

Tā iemesla dēļ iesakām sāk domāt par sertifikāciju uzreiz un prasīt pēc palīdzības !

Vairāk rakstu

lvLV